Trang chủ Thị trường Tìm hiểu chứng khoán vốn là gì và bao gồm những loại...

Tìm hiểu chứng khoán vốn là gì và bao gồm những loại nào?

2200
0
Chia sẻ

Chứng khoán chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều đã nghe qua. Thế nhưng khái niệm chứng khoán vốn là gì thì không phải ai cũng nắm rõ. Vậy chứng khoán vốn là gì và bao gồm những loại nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Nội dung tóm tắt

Chứng khoán vốn là gì?

Chứng khoán vốn là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành, xác nhận quyền sở hữu một phần thu nhập và tài sản của công ty. Như vậy người sở hữu chứng khoán vốn cũng có nghĩa là người sở hữu công ty, họ có quyền hưởng những lợi ích từ công ty mang lại.

Chứng khoán vốn là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành
Chứng khoán vốn là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành

Xem ngay: sàn chứng khoán upcom là gì để hiểu rõ hơn về thị trường này.

Chứng khoán vốn bao gồm: cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, chứng chỉ quỹ…

Chứng khoán vốn bao gồm những loại nào?

Cổ phiếu thường

Cổ phiếu thường (cổ phiếu phổ thông) là chứng khoán đại diện cho quyền sở hữu của cổ đông trong công ty cổ phần. Loại cổ phiếu này được mua bán, trao đổi nhiều nhất và lưu hành rộng rãi trên thị trường chứng khoán. Cổ đông thường của công ty cổ phần có những quyền chủ yếu sau:

  • Quyền tham gia quyết định đối với tài sản hoặc những vấn đề quan trọng của công ty;
  • Quyền chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần;
  • Quyền tham gia bỏ phiếu và ứng cử vào Hội đồng quản trị;
  • Đặc biệt, cổ đông được chia lợi nhuận từ kết quả hoạt động kinh doanh của công ty thông qua cổ tức. Cổ tức chính là phần lợi nhuận sau thuế dành cho các cổ đông, nó được trả bằng tiền hoặc cổ phiếu.

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Nếu sở hữu cổ phiếu trên thì bạn sẽ được trả cổ tức cao hơn mức cổ tức của cổ phiếu thường. Phần cổ tức bao gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, phần cổ tức cố định cũng không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, người sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ không có quyền biểu quyết hay đề cử người vào Hội đồng quản trị của công ty.

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

Cổ phiếu này có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu thường. Số phiếu biểu quyết của một cổ phiếu sẽ được quy định bởi điều lệ công ty. Thông thường thì chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập công ty mới được sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết. Tuy nhiên, cổ phiếu ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 3 năm, sau thời hạn này thì sẽ chuyển thành cổ phần phổ thông.

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

Chứng khoán vốn bao gồm cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi
Chứng khoán vốn bao gồm cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi

Click ngay: Đầu tư chứng khoán ngắn hạn để có được kinh nghiệm đầu tư đúng đắn.

Công ty sẽ hoàn lại vốn góp vào bất kỳ thời điểm nào một khi có yêu cầu của người sở hữu cổ phiếu này hay theo điều kiện ghi trên cổ phiếu. Cổ đông có cổ phiếu ưu đãi hoàn lại cũng có các quyền như cổ đông phổ thông nhưng sẽ không được biểu quyết, dự họp hay đề cử người vào Hội đồng quản trị.

Cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi là một loại chứng khoán về mặt tài chính chứng nhận cổ đông ưu tiên so với cổ đông thường, nhưng về quyền hạn đối với công ty thì bị hạn chế.

Hiểu đơn giản, nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu ưu đãi được ưu tiên chia cổ tức trước các cổ đông thường. Khi công ty bị phá sản thì cổ đông ưu đãi được ưu tiên trả nợ trước cổ đông thường khi thanh lý tài sản. Tuy nhiên những vị cổ đông này không được tham gia bầu cử hoặc ứng cử vào Hội đồng quản trị của công ty.

Chứng chỉ quỹ

Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với phần vốn góp của quỹ đại chúng.

Quỹ đại chúng là quỹ đầu tư chứng khoán được hình thành từ khoản vốn góp của nhà đầu tư với mục đích đa dạng hóa đầu tư và phân tán rủi ro. Như vậy để thành lập quỹ, công ty quản lý quỹ phát hành chứng chỉ quỹ. Khi nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ có nghĩa là đã góp vốn của mình vào quỹ chung đó.

Hy vọng những thông tin trên đã cung cấp được cho bạn rõ nét nhất về chứng khoán vốn là gì.

Bình luận
Rate this post